Thay đổi cổ đông

Cập nhật: 02/03/2020 07:39 - Lượt xem: 188

Dịch vụ thay đổi cổ đông công ty tại AZ Legal là một dịch vụ uy tín với thời gian và chi phí dịch vụ tốt nhất. Liên hệ Hotline: 0855503332 để được tư vấn miễn phí và sử dụng dịch vụ.

thay đổi cổ đông

DỊCH VỤ THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Các trường hợp và quy trình thay đổi cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

 • Cổ đông sáng lập quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp là cổ đông sáng lập được kê khai trong Danh sách cổ đông sáng lập và nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với cổ đông sáng lập là cá nhân; Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu.

Hồ sơ thay đổi cổ đông công ty

Hồ sơ thay đổi cổ đông công ty :

 • Thông báo thay đổi thành viên/cổ đông công ty (do người đại diện theo pháp luật ký);
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (công ty cổ phần) hoặc của Hội đồng thành viên (công ty TNHH hai thành viên trở lên) về việc thay đổi cổ đông sáng lập / thành viên công ty;
 • Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông (công ty cổ phần) hoặc của Hội đồng thành viên (công ty TNHH hai thành viên trở lên) về việc thay đổi cổ đông sáng lập/thành viên công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập đã thay đổi (công ty cổ phần) hoặc danh sách thành viên công ty đã thay đổi (công ty TNHH hai thành viên trở lên);
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp và giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng;
 • Bản sao một trong các giấy tờ chứng minh nhân thân còn hiệu lực của thành viên mới;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;
 • Giấy ủy quyền thực hiện công việc.

Thay đổi thành viên Công ty TNHH 2 TV trở lên


Thay đổi thành viên do chuyển nhượng, tặng cho vốn góp:

Hồ sơ:
 • Thông báo thay đổi thành viên công ty;
 • Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty hoặc Hợp đồng tặng cho;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên mới;
 • Cá nhân: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;
 • Tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp thành viên mới là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định ủy quyền tương ứng;
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Luật Đầu tư;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Giấy ủy quyền + CMND bản photo của người đi nộp hồ sơ.

Thay đổi thành viên do nhận thừa kế vốn góp:

Hồ sơ:
 • Thông báo thay đổi thành viên công ty;
 • Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Giấy ủy quyền + CMND bản photo của người đi nộp hồ sơ;

Thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định:

Hồ sơ:
 • Thông báo thay đổi thành viên công ty
 • Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn;
 • Danh sách các thành viên còn lại của công ty;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Giấy ủy quyền + CMND bản photo của người đi nộp hồ sơ.

Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Theo quy định Luật doanh nghiệp việc chuyển nhượng cổ phần cổ đông sáng lập trong 03 năm đầu kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định như sau:
Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.
Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng:

Hồ sơ:
 • Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập;
 • Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Luật Đầu tư;
 • Giấy ủy quyền + CMND bản photo của người đi nộp hồ sơ.

Thay đổi cổ đông sáng lập do cho tặng, thừa kế:

Hồ sơ:
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi;
 • Hợp đồng tặng cho cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc tặng cho hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Giấy ủy quyền + CMND bản photo của người đi nộp hồ sơ

Thay đổi cổ đông do không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định:

Hồ sơ:
 • Thông báo thay đổi thành viên công ty
 • Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn;
 • Danh sách các thành viên còn lại của công ty;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Giấy ủy quyền + CMND bản photo của người đi nộp hồ sơ.

Lưu ý khi thay đổi cổ đông công ty:

 • Đối với Công ty cổ phần thành lập trước ngày 01/07/2015, trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp còn danh sách cổ đông sáng lập thì dù công ty đã thành lập quá 03 năm tính đến ngày chuyển nhượng cổ phần thì khi có sự thay đổi chuyển nhượng vốn vẫn phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh, đối với các cổ đông phổ thông của các công ty này sẽ không cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp có thể thực hiện ngay trong nội bộ doanh nghiệp tại thời điểm thay đổi.
 • Đối với công ty cổ phần thành lập từ ngày 01/07/2015, nếu có cổ đông sáng lập và cổ đông phổ thông thì khi chuyển nhượng vốn của cổ đông phổ thông sẽ không cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp có thể thực hiện ngay trong nội bộ doanh nghiệp tại thời điểm thay đổi (dù công ty mới thành lập chưa quá 03 năm tính đến ngày có sự thay đổi).

Dịch vụ của AZ Legal về thay thành viên công ty, thay đổi cổ đông công ty cổ phần, thay đổi giám đốc kiêm người đại diện pháp luật:

 • Tư vấn các thủ tục pháp luật về thủ tục thay đổi cổ đông, thay đổi thành viên;
 • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thay đổi cổ đông, thay đổi thành viên;
 • Thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục với cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thay đổi thành viên.

© Copyright by AZ Legal

Mọi thông tin cần tư vấn, Quý khách vui lòng liên hệ:

 • Công ty TNHH tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp AZ Legal
 • Hotline: 0243 632 1111 - 0855503332
 • Zalo + Viber: 0855503332
 • Email: info@azlegal.vn
 • Trụ sở: Số 2, ngõ 267 Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, Hà Nội